Regulamin SKY-DEV Rent & Fly

§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Definicje
§ 3 Rodzaj i zakres usług wynajmu sprzętu elektronicznego
§ 4 Warunki świadczenia i zawierania umów
§ 5 Tryb postępowania reklamacyjnego
§ 6 Własność intelektualna
§ 7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
§ 8 Postanowienia końcowe

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona https://sky-dev.pl// działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Stronę https://sky-dev.pl//, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Wynajmu Sprzętu Elektronicznego Strony https://sky-dev.pl//, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  – Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  – Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  – Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2 DEFINICJE

 1. USŁUGA WYNAJMU SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO – korzyść nie mającą charakteru materialnego, którą jedna ze stron może zaoferować drugiej, co nie koniecznie musi być związane ze sprzedażą dóbr lub usług w porównaniu do produktu, który można kupić na własność.
 2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
 3. USŁUGODAWCA/WYNAJMUJĄCYPOLDRONEX Sp. z o.o., adres siedziby: Kozielska 5, 41-500 Chorzów, adres do doręczeń: Kozielska 5, 41-500 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000844927, NIP: 627-276–75-17, REGON: 386268769, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 5 000 zł, adres poczty elektronicznej: biuro@sky-dev.pl,
  tel.: 536-774-749.
 4. USŁUGOBIORCA/NAJEMCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Wynajmu Sprzętu Elektronicznego.
 5. UMOWA NAJMU – umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania Najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za wynagrodzenie w postaci Czynszu płaconego przez Najemcę.
 6. CZYNSZ – wartość świadczenia należnego z tytułu Najmu Sprzętu Elektronicznego.
 7. PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY – podpisany jest przez dwie strony umowy i stwierdza, jaki jest stan rzeczywisty w momencie sporządzenia dokumentu.

§ 3 RODZAJ I ZAKRES USŁUG WYNAJMU SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem strony https://sky-dev.pl/ korzystanie z Usług Wynajmu Sprzętu Elektronicznego.
 2. Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie Umowy Najmu i/lub Protokołu Zdawczo-Odbiorczego pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.
 3. Świadczenie Usług Wynajmu Sprzętu Elektronicznego na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

§ 4 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW

 1. Świadczenie Usług Wynajmu Sprzętu Elektronicznego określonych w rozdziale 3 pkt.1 Regulaminu przez Usługodawcę jest odpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  – umowa o świadczenie Usług Wynajmu Sprzętu Elektronicznego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu terminu oznaczonego w Umowie Najmu, określonego w §2 pkt.
  Kliknij tu po wzór umowy
 3. Wynajmujący, który odmówi podpisania umowy u kuriera nie otrzyma zwrotu należności z tytułu najmu.
 4. W przypadku braku kontaktu ze strony Usługobiorcy, kurier zwróci wynajmowany sprzęt do Usługodawcy. Usługobiorca nie otrzyma zwrotu należności z tytułu jego nieobecności podczas próby doręczenia sprzętu.
 5. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy urządzenie wraz z osprzętem.
 6. Przedmiot najmu w chwili wypożyczenia jest czysty i sprawny.
 7. Najemcy udzielana jest instrukcja obsługi do najmowanego sprzętu dostarczana przez Wynajmującego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 9. W celu złożenia zamówienia Usługobiorca powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  – dodanie do koszyka produktu;
  – wybór rodzaju dostawy;
  – wybór rodzaju płatności;
  – wybór miejsca wydania sprzętu; złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”
 10. Wynajmujący zobowiązuje się do wykonywania napraw usterek urządzeń, które nie powstały z winy Najemcy.
 11. W przypadku kradzieży sprzętu, Najemca zobowiązany jest do zwrotu kosztów firmie POLDRONEX Sp. z o.o. w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej.
 12. Jednostką rozliczeniową jest stawka dobowa, określona jako okres od momentu podpisania Umowy Najmu przez Najemcę do tej samej godziny następnego dnia.
 13. Wysokość stawki dobowej określona jest w cenniku usług i jest regulowana w zależności od długości najmu.
 14. Faktura za wynajem sprzętu jest wystawiana na początku okresu wypożyczenia.
 15. Do każdego sprzętu oferowanego do wynajęcia jest określona lista z osprzętem rekomendowanym przez Usługodawcę sprzętu w zakładce “Produkty powiązane”.
 16. Montaż osprzętu spoza listy może powodować awarie sprzętu a całkowity koszt naprawy lub zapłaty za uszkodzony sprzęt ponosi Najemca.
 17. Wynajmujący zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Najemcy i nieprzekazywania ich osobom trzecim bez zgody Najemcy.
 18. Najemca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usuwania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 19. Najemca przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością Wynajmującego z obowiązkiem zwrotu tego sprzętu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.
 20. Najemca oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi oraz został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
 21. Czynsz uiszczany będzie przelewem na konto oraz zapłata nastąpi przed dostarczeniem sprzętu elektronicznego do Najemcy.
 22. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 23. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 5 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Wynajmu Sprzętu Elektronicznego przez Usługodawcę:
  – Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Wynajmu Sprzętu Elektronicznego, Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sky-dev.pl.
  – W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  – Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  – Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 6 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://sky-dev.pl/ korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością https://sky-dev.pl/ Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://sky-dev.pl/, bez zgody Usługodawcy.
Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://sky-dev.pl/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 7 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Usługobiorców jest POLDRONEX Sp. z o.o. będący właścicielem marki SKY – DEV Rent & Fly, ul. Kozielska 5, 41 – 500 Chorzów,
  NIP: 627-276–75-17, REGON: 386268769, nr telefonu: 536-774-749, e-mail: biuro@sky-dev.pl
 2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 3. Usługobiorca podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Usługodawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji złożonego zamówienia.
 4. Usługobiorca ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://sky-dev.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.