Privacy policy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator danych: Administratorem danych osobowych jest (…) prowadzący działalność gospodarczą (…) adres (…) NIP (…), numer telefonu (…), adres e-mail (…)
 2. Cele przetwarzania danych osobowych: Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu wykonywania umowy.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i księgowych; w celach windykacyjnych jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora; w celu prowadzenia korespondencji, w tym także elektronicznej jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 4. Odbiorcy danych osobowych: Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy / współpracownicy / podwykonawcy w celu realizacji swoich obowiązków służbowych, a także podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, hostingowe oraz w zakresie świadczenia usług związanych z utrzymaniem poczty elektronicznej.
 5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 6. Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone w zakresie danych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu adwokata. W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa, w szczególności podatkowe i rachunkowe oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą:
  Przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez administratora (art. 15 ust. 1 RODO),
  • otrzymania kopii danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez administratora (art. 15 ust. 3 RODO),
  • sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
  • usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo żądać aby Administrator je usunął za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy (art. 18 RODO),
  • przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) za wyjątkiem danych osobowych pozyskanych przez administratora w związku z wykonaniem umowy.

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z administratorem pod adresem: abc@abc.pl, telefonicznie pod numerem ……………. lub listownie na adres siedziby wskazany w punkcie I.

 1. Informacja o obowiązku podania danych osobowych i skutkach ich niepodania: Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnione interesu administratora. W pozostałych przypadkach podanie danych jest obowiązkowe, w szczególności gdy wymaga tego spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 2. Profilowanie:
  Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.